Siirry sisältöön

Henkilötietojen käsittely Sp-Koti-ketjussa

Yleistä

Sp-Koti on valtakunnallinen franchising-periaatteella toimiva kiinteistönvälitysketju, johon kuuluvat yritykset ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistuksessa. Sp-Koti Oy toimii ketjun keskusyksikkönä, jonka omistaa Säästöpankkiryhmään kuuluvat Säästöpankit. Henkilötietojen käyttö Säästöpankkiryhmässä(Avautuu uuteen ikkunaan, Siirryt toiseen palveluun)

Asiakastietojen käsittely Sp-Koti-ketjussa
Korkean tietosuojan ja tietoturvan tason turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme, että yksityisyyden suoja toteutuu henkilötietojen käsittelyssä. Kaikkien toimipisteidemme sivuilta löytyy kunkin Sp-Koti-yrityksen seloste henkilötietojen käytöstä ja tietosuojasta.

Mitä on henkilötieto?
Henkilötietoa on kaikki tieto, josta luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai tietoja eri tavoin yhdistelemällä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja ovat lisäksi tilinumero ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot. Henkilötietoja eivät ole oikeushenkilöä koskevat tiedot.

Kuka on rekisteröity?
Rekisteröity on luonnollinen henkilö, kuten henkilöasiakas, jonka tietoja esimerkiksi Sp-Koti-yritys käsittelee asiakasrekisterissään. Rekisteröityjä ovat lisäksi myös esimerkiksi edunvalvojat, vastuunalaiset yhtiömiehet, omistajat ja yritysasiakkaiden tosiasialliset edunsaajat.

Miten käsittelemme ja käytämme henkilötietoja?
Käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että käsittelylle on laillinen peruste, kuten sopimus, meitä velvoittava lainsäädäntö, oikeutettu etu tai suostumus. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Mistä saamme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään tai hänen edustajaltaan. Hankimme henkilötietoja myös luotettavista ulkoisista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja luottotietorekisteristä tapaukseen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?
Tietojen luovuttaminen sivulliselle on mahdollista asiakkaan antaman suostumuksen perusteella tai lain perusteella.

Miten suojaamme henkilötietosi?
Valvomme asiakastietoihin pääsyä ja niiden käsittelyä muun muassa käyttöoikeuksien hallinnalla ja valvonnalla ja seuraamalla järjestelmien käyttöä. Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi. Varmistamme myös henkilöstömme osaamisen muun muassa säännönmukaisilla koulutuksilla.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?
Asiakkaalla on oikeus muun muassa

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?
Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja pyynnöissä tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään, joka määräytyy asiakkuuden perusteella.

Tarkastus- ja muut pyynnöt tulee tehdä Sp-Koti-ketjun toimistossa, koska muutoin emme pysty varmistamaan pyynnön tekijän henkilöllisyyttä luotettavasti

Evästeiden käyttö

Mikä eväste on?
Eväste on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mihin evästeitä käytetään?
Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Käytämme evästeitä palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluita näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä.

Evästeiden avulla kerätty tieto on luonteeltaan anonyymia, emmekä yhdistä evästeiden avulla saatavia tietoja henkilötietoihin.

Emme kerää evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai luottokorttien numeroita.

Miten evästeiden käytön voi estää?
Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä internetselaimen asetuksista käsin, mutta verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa tällöin heikentyä.

Sp-Koti-yritykset
Kukin itsenäinen Sp-Koti-yritys toimii rekisterinpitäjänä suhteessa asiakkaidensa ja potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietoihin.

Tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella annetaan sekä henkilötietolain että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

Tässä selosteessa kuvataan, miten asiakastietoja käsitellään Sp-Koti-ketjun toiminnassa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii itsenäisesti jokainen Sp-Koti-yritys tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä määräytyy asiakkuuden perusteella. Paikalliset Sp-Koti-yritykset löytyvät tästä.

Sp-Koti keskusyksikön yhteyshenkilö
Sari Kantele
Sp-Koti Oy (y-tunnus 2377240-9)
Teollisuuskatu 33
00510 Helsinki
puhelin: 050 378 8441
sähköpostiosoite: sari.kantele@spkoti.fi

2. Rekisterin nimi

Sp-Koti Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oman liiketoiminnan ja sen kanssa sopimussuhteessa olevien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin kehittämiseen kuten Sp-Koti-ketjuun kuuluvien kiinteistönvälitysyritysten ohjaukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja Sp-Koti-ketjuun kuuluvien kiinteistönvälitysyritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Nämä tutkimukset voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

4. Käsittelyn oikeusperuste

Peruste

Esimerkkejä

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toime

Asuntokaupan toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät asiakastietojen käsittelyä, asiakassuhteen hoito

Rekisteröidyn suostumus

Suoramarkkinointi sähköisiä kanavia käyttäen

Lakisääteinen velvoite

Rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskeva lainsäädäntö

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Sp-Koti Oy:llä on oikeutettu etu käsitellä asiakastietoja silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Sp-Koti-ketjuun kuuluvalle yritykselle, on osapuolena kaupassa tai on tarjouksen tekijä

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoryhmiä

Henkilöön liittyvät perustiedot:

Toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot:

Muut asiakkuuteen ja muuhun asiayhteyteen liittyvät tiedot:

6. Mistä henkilötietoja pääasiallisesti hankitaan

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

Rekisterinpitäjä voi kerätä ja ylläpitää rekisteröityä koskevia henkilötietoja lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten rekistereistä kuten

7. Mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luovuttaminen tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen velvoittamin ehdoin.

Sp-Koti-ketjun asiakasrekisterin tiedot ovat ketjuun kuuluvien yritysten käytössä ketjun toiminnan järjestämiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Sp-Koti-ketjuun kuuluville kiinteistönvälitysyrityksille, jotta nämä kykenevät hoitamaan rekisteröidyn antamia toimeksiantoja sekä muita hänen pyytämiään palveluita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Sp-Koti-ketjuun kuuluville ja vastuullisesti valituille yhteistyökumppaneille sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Toteutunutta kauppaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) ry:lle, jossa tiedot tallennetaan KVKL:n hintaseurantapalveluun (HSP).

Sp-Koti voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Sp-Koti Oy käyttää toiminnassaan palveluntarjoajia (henkilötietojen käsittelijät), joille Sp-Koti Oy siirtää henkilötietoja sellaisten palveluiden tai tehtävien toteuttamiseksi, joista on palveluntarjoajan kanssa sovittu. Sp-Koti Oy on sopimuksellisin järjestelyin varmistunut siitä, että henkilötietoja käsitellään vain rekisterinpitäjän antamien kirjallisten ohjeiden perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka tässä tietosuojaselosteessa on määritelty.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai henkilötietojen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Tietojen säilyttäminen

Sp-Koti Oy säilyttää asiakasrekisterissä olevia tietoja lainsäädännön edellyttämän ajan.

Sopimussuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuotta toimeksiantoon liittyvien velvoite- ja vastuukysymysten vuoksi. Asuntokaupan osapuolena (ostaja, tarjouksen tekijä) olevan henkilön henkilötietoja säilytetään 10 vuotta kaupan tekemisestä, minkä jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Potentiaalisen asiakkaan osalta tiedot poistetaan tai anonymisoidaan noin vuoden kuluttua siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä.

9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja tai että niitä ei käsitellä.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tässä asiakirjassa kuvattujen tietojen lisäksi myös jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

11. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet tietoihin on rajattu siten, että käyttöoikeus on pääsääntöisesti vain henkilöillä, joiden työtehtävänä on rekisteröidyn antamien toimeksiantojen tai tilaamien palveluiden hoitaminen rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti.

12. Valvontaviranomainen

Rekisteröity voi valittaa Sp-Koti Oy:n menettelystä tietosuojaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Evästeet SpKoti.fi-verkkosivustolla