Siirry sisältöön

Palvelukuvaus sekä tilaus- ja toimitusehdot

Sähköinen metsäarvio™️

Metsäarvio kertoo metsätilasi tämän hetkisen arvon

Metsäarvio tai arvio metsäkiinteistön arvosta on asiakirja, joka kertoo
metsäkiinteistösi taloudellisesta arvosta metsätalouden näkökulmasta.
Viranomaiset, kuten verottaja, eivät ole asettaneet tiukkoja vaatimuksia arvion
muodolle, mutta siitä tulee ilmetä metsäkiinteistön kokonaisarvo sekä arvioinnin
perusteet.

Näin arvio metsäkiinteistön arvosta lasketaan

Sp-Kodin sähköisen metsäarvion lähtöaineisto saadaan Suomen
Metsäkeskuksen ylläpitämästä metsävaratiedosta, jota ei ole maastotarkastettu.

Arvio laaditaan Foresta-metsätietojärjestelmässä summa-arvomenetelmän
mukaisesti. Summa-arvo saadaan laskemalla yhteen maapohjan arvo,
taimikoiden arvo, puuston arvo ja odotusarvo. Saadusta summasta tehdään –
20%:n kokonaisarvon korjaus.

Maapohjan ja taimikon arvot sekä odotusarvot ovat Tapio Oy:n taulukoista.
Arviossa on otettu huomioon vain metsätalouden arvot. Puutavaralajien
hinnoittelun arvona käytetään Luonnonvarakeskuksen julkaisemia alueellisia
puukauppahintoja.

Kiinteistön myyntiin suosittelemme maastoinventoitua metsäarviota
Sähköinen metsäarvio on edullinen ja helppo tapa selvittää metsätilan arvo
esimerkiksi perukirjaan tai se voi toimia apuna sukupolvenvaihdoksen
suunnittelussa.

Kiinteistöä myytäessä suosittelemme tilaamaan Sp-Koti Metsältä
maastoinventoidun metsäarvion, sillä maastossa mitattu puustotieto antaa
ostajille tarkempaa tietoa kohteen tuotto-odotuksista ja markkina-arvosta.

Pellon sähköinen hinta-arvio

Pellon sähköinen hinta-arvio perustuu kiinteistöjen kauppahintarekisteristä
saatuihin tietoihin toteutuneista peltokaupoista. Arvio muodostuu
samankaltaisten kohteiden mediaanihinnasta. Samankaltaisuutta arvioitaessa
huomioidaan kohteiden sijainti, pinta-ala, pellon osuus kiinteistöllä ja kaupan
ajankohta. Tilastollinen malli ei välttämättä huomioi kaikkia arvioitavan kohteen
hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Tilaus- ja toimitusehdot

Ehdot

Tutustu Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion ja pellon sähköisen hinta-arvion
ehtoihin huolellisesti ennen kuin tilaat metsäarvion.

Sp-Koti Metsän Sähköinen metsäarvio™️ ja pellon sähköinen hinta-arvio on
tarkoitettu käytettäviksi Suomessa. Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia
aina, riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään.

Palveluntarjoajalla (Arbour Finland Oy, Sp-Koti Metsä) on oikeus muuttaa näitä
tilaus- ja toimitusehtoja. Tilaus- ja toimitusehdot tulee hyväksyä aina erikseen
tilausta tehtäessä.

Palveluntarjoaja

Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion ja pellon sähköisen hinta-arvion
palvelutarjoaja on Arbour Finland Oy, Sp-Koti Metsä.
Palveluntarjoajaa koskevat tiedot:
Nimi: Arbour Finland Oy
Y-tunnus: 2846340-2
Osoite: Sp-Koti Metsä, Kauppakatu 23, 40100 Jyväskylä

Palveluntarjoajan vastuu

Sp-Koti Metsän Sähköinen metsäarvio™️ ja pellon sähköinen hinta-arvio laaditaan
tilaustietojen perusteella mahdollisimman huolellisesti. Palvelun tiedot pyritään
pitämään ajan tasalla ja havaitut virheet korjaamaan mahdollisimman nopeasti.
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa palvelun tietojen oikeellisuutta,
täydellisyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään seurauksista, mukaan lukien välittömästi tai
välillisesti aiheutuneet vahingot, jotka ovat seurausta Sp-Koti Metsän sähköisen
metsäarvion tai pellon sähköisen hinta-arvion tilaamisesta taikka palvelun
kautta saadusta metsäarviosta.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun saatavuudesta ja pidättää itsellään oikeuden
tehdä palveluun muutoksia. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää
sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna, kehotuksena tai neuvona
oikeustoimen tekemiseen. Arviota ei tule käyttää ainoa perusteena metsän tai
pellon arvon määrittämisessä esimerkiksi metsätilan myyntiä suunniteltaessa.
Olet itse vastuussa Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion ja pellon sähköisen
hinta-arvion käytöstä asianmukaisiin tarkoituksiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta
kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei
vastaa esimerkiksi verottajan ratkaisuista, jotka voivat poiketa Sp-Koti Metsän
sähköisestä metsäarviosta tai pellon sähköisestä hinta-arviosta.

Palvelusta tarkemmin

Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä
tai kirjautumista palveluun. Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion kautta
saamasi arvio metsän arvosta perustuu Metsäkeskuksen ylläpitämään
valtakunnalliseen metsän inventointidataan sekä Suomen Metsäkeskuksen
ylläpitämään valtakunnalliseen metsävaratietoon.

Palveluntarjoaja ei vastaa arvion pohjana olevien tietojen ajantasaisuudesta tai
oikeellisuudesta esimerkiksi liittyen toteutettuihin hakkuisiin. Sp-Koti Metsän
Sähköinen metsäarvio™️ perustuu edellä mainituista lähteistä saatuihin tietoihin
niin, että huomioon otetaan puuston, taimikon ja maapohjan arvo.
Sp-Koti Metsän sähköisen metsäarvion voit tilata kaikista metsäkiinteistöistä,
joiden kiinteistötunnus on tiedossasi ja, joiden osalta löytyy tiedot edellä
mainituista tietolähteistä.

Tilauksen tekeminen ja toimittaminen

Sopimus arvion tilaamisesta syntyy, kun olet lähettänyt tilauslomakkeen.
Sopimuksen jälkeen metsää koskeva arvio toimitetaan tilauksen yhteydessä
antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Peruuttamisoikeus

Sp-Koti Metsän sähköiseen metsäarvioon ei sisälly peruuttamisoikeutta, koska
arvio toimitetaan sinulle välittömästi tilauksesi lähettämisen jälkeen. Mikäli
tuotteen toimittaminen viivästyy palveluntarjoajasta johtuvasta seikasta, on
sinulla etämyyntisääntöjen mukainen peruuttamisoikeus siihen asti, kun arvio
on sinulle toimitettu.

Immateriaalioikeudet

Palvelun tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Arbour Finland
Oy:lle (Sp-Koti Metsä) tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Palvelussa
esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja
muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Palvelun käyttäjänä sinua huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa
lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata.
Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien
aiheuttamista vahingoista.